என் கவிதை (2): அன்பு

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்புன்கணீர் பூசல் தரும்.(71)And is there bar that can even love restrain?The tiny tear shall make the lover’s secret plain. அன்பு காட்டினால்குறைவதொன்றும் இல்லைநிறைவது பெறுபவரின் மனமாகும் அன்பு காட்டினால்நீங்கள் நினைக்காத போதுயாருக்கோ, எங்கோஒருவரின்,நாட்குறிப்பேட்டில்நீங்கள் முதலிடம்பெறலாம் அன்பு காட்டமொழி தடையில்லைஇனம் தடையில்லைமதம் தடையில்லைமனம் மட்டுமே போதும்  Read More»


இந்தியாவின் மதச்சார்பின்மை எனும் முகமூடி

இந்தியா ஒரு மத சார்பற்ற நாடு என இந்திய அரசியல் சட்டம் கூறுகிறது. இது உண்மையா? இதைப்பற்றி என் கருத்தை கூறுவதற்கு முன் இந்தியா என்பது வெறும் மன்னோ அல்லது மரமோ, செடியோ கொடியோ அல்ல. நான் இந்திய மக்களை நேசிக்கிறேன். இந்தியாவில் பிறந்ததற்காக பெறுமையும் கொள்கிறேன். ஆனால் அதில் வாழும் ஒருசில நபர்கள் இந்தியா  Read More»


Cool story..

Today i started my MCA course at pondicherry university. One lecturer during his introduction told a story about lateral thinking, Which was cool so i would like to share with you!!! NASA spent alot of funds to build a pen  Read More»


Food Wastage

I went to attend a marriage last week, I was asked to sit on a already served leaf/place… Not only me, every one were literally forced to do so… And the result? Extreme dissatisfaction and Waste of food… Persons who  Read More»