இந்தியாவின் மதச்சார்பின்மை எனும் முகமூடி

இந்தியா ஒரு மத சார்பற்ற நாடு என இந்திய அரசியல் சட்டம் கூறுகிறது. இது உண்மையா? இதைப்பற்றி என் கருத்தை கூறுவதற்கு முன் இந்தியா என்பது வெறும் மன்னோ அல்லது மரமோ, செடியோ கொடியோ அல்ல. நான் இந்திய மக்களை நேசிக்கிறேன். இந்தியாவில் பிறந்ததற்காக பெறுமையும் கொள்கிறேன். ஆனால் அதில் வாழும் ஒருசில நபர்கள் இந்தியா  Read More»