என் கவிதை (4): கொடிது கொடிது…

இப்பதிவை இராஜசேருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் கொடிது கொடிது இளமையில் வறுமை; என்றாள் ஒளவை, அனால் அதனினும் கொடிது இளமையில் மரணம்; அதனினும் கொடிது நண்பனின் மரணம்; அதனினும் கொடிது அதைக் காண உயிரோடு இருப்பது தானே. – ரெமதி (எ) ஜெயரத்தின மாதரசன்


How To Be Alone?

Watch this wonderful video. It teaches you the wonder of being alone. Always remember: being alone and being lonely are different. A video by fiilmaker, Andrea Dorfman, and poet/singer/songwriter, Tanya Davis. Transcript: If you are at first lonely, be patient.  Read More»