இட ஒதுக்கீடு எனது பார்வையில் – My Thoughts on Reservations

(For English translation see end of this Post) இக்கட்டுரையை எழுதுவதற்கு பல முறை யோசித்தும், எழுதாமல், விட்டுவிட்டேன். சில நாட்களுக்கு முன் சாதியின் அடிப்படையில் இட ஒதுக்கீடைப்பற்றி சில நண்பர்களுடன் பேச நேர்ந்தது. எல்லோருமே அது தவறு என்றே கூறினர். இதில் வேடிக்கை என்ன வென்றால், கூறிய எவருமே தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சார்ந்தவர்  Read More»2010! – 2011?

2010 – The year that was… 2010 was a year filled with joy, hope, despair, failures and heart-breaks. Didn’t read a lot of books which I should have. – This is the only regret I have in the past year.   Read More»
How To Be Alone?

Watch this wonderful video. It teaches you the wonder of being alone. Always remember: being alone and being lonely are different. A video by fiilmaker, Andrea Dorfman, and poet/singer/songwriter, Tanya Davis. Transcript: If you are at first lonely, be patient.  Read More»